برنج علی کاظمی (الک کارخانه)

910.000 تومان

برنج علی کاظمی الک کارخانه درواقع همان برنج علی کاظمی فوق ممتاز میباشد و با همان کیفیت و عطر و طعم و یعلت درصد خیلی کمی شکستگی که دارد قیمتش کمی ارزانتراز برنج علی کاظمی فوق ممتاز است .90درصد این محصول برنج کامل میباشد و 10درصد شکستگی دارد .